Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
Predstavljene najznačajnije aktivnosti i rad Uprave civilne zaštite Bosansko-podrinjskog kantona Goražde u 2021.godini

 

PRESS KONFERENCIJA DIREKTORA UPRAVE I KOMANDANTICE ŠTABA CIVILNE ZAŠTITE BPK GORAŽDE

Direktor Kantonalne uprave za civilnu zaštitu Kenan Kanlić i komandantica Štaba civilne zaštite Bosansko-podrinjskog kantona Aida Sirbubalo, na današnjoj press konferenciji, predstavili su najznačajnije aktivnosti i rad Uprave civilne zaštite Bosansko-podrinjskog kantona Goražde u 2021.godini.

Prema riječima komandantice Štaba civilne zaštite Aide Sirbubalo, ovu godinu, u najvećoj mjeri, obilježile su aktivnosti na donošenju nedostajućih zakonskih i podzakonskih akata koji se tiču normativno-pravnog uređenja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara, kao i organizovanje službi zaštite i spašavanja civilne zaštite u BPK Goražde.

” Kad je riječ o zakonskim rješenjima doneseni su: Zakon o Kantonalnoj upravi civilne zaštite BPK-a Goražde, Zakon o nadležnosti kantonalnih organa Bosansko-podrinjskog kantona Goražde u oblasti zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća i Zakon o zaštiti od požara i vatrogastva na području Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde. Donesene su takođe i uredbe o organiziranju službi zaštite i spašavanja i jedinica civilne zaštite Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i Kantonalnom štabu civilne zaštite, te Odluka o uvjetima i načinu korištenja finansijskih sredstava iz premije osiguranja imovine od požara i prirodnih sila i sredstava od naplaćene funkcionalne premije osiguranja, koja se odnosi na osiguranje motornih vozila i Odluka o postupku i kriterijima za dodjelu pomoći općinama, gradu Goraždu BPK –a Goražde iz sredstava posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća.  Svi ovi zakonski i podzakonski propisi kojima se dorađuje i potpunije uređuje sistem zaštite i spašavanja na području BPK Goražde stvaraju pretpostavke za unaprjeđenje i daljnju izgradnju sistema zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara na području BPK Goražde, odnosno ulaganje u prevenciju, nego u posljedice“- kazala je komandantica Štaba CZ BPK Goražde Aida Sirbubalo.

Kantonalna uprava civilne zaštite uradila je i donijela tri značajna strateška dokumenta i to: Program razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća područja BPK-a Goražde za period 2021 – 2026.godina, Plan zaštite od požara Kantona i Plan zaštite od prirodnih i drugih nesreća na području BPK-a Goražde, kojima se određuju  politika i strategija zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća na području kantona.

Direktor Kantonalne Uprave civilne zaštite BPK Goražde Kenan Kanlić posebno se osvrnuo na osnivanje, organizovanje i funkcionisanje dvije važne karike u funkcionisanju zaštite i spašavanja na nivou BPK-a Goražde.

„ Riječ je o službama zaštite i spašavanja na nivou BPK-a Goražde koje će potvrditi da nema većeg javnog interesa od zaštite života i zdravlja ljudi u borbi sa pandemijom izazvane korona virusom-Covid 19 (Služba za higijensko-epidemiološku zaštitu i Služba za medicinsku pomoć) i zaštita šuma od požara  (Služba za zaštitu od požara) kao dva aktuelna hazarda protiv kojih se borimo. Druga karika je osnivanje zajedničkog Operativnog centra civilne zaštite u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde kao dio sistema zaštite i spašavanja,  a koji zaprima hitne pozive, obrađuje informacije te koordinira aktivnosti i pruža komunikacijsku podršku štabovima CZ u rukovođenju akcijama zaštite i spašavanja“- kazao je direktor Kanlić.

Ističe niz projekata koje je Uprava uputila domaćim i međunarodnim finansijerima, među kojima su najznačajniji: Projekat “Bolja prevencija i reakcija za spašavanje i revitalizaciju – FIRESTOP” urađen sa partnerima iz Crne Gore a upućen prema Evropskoj komisiji u okviru III javnog poziva Prekogranični program Bosna i Hercegovina – Crna Gora u okviru Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA II) te izrada projektne dokumentacije Sistema profesionalne radio komunikacije i operativnog centra za potrebe civilne zaštite Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, Grada Goražde, Općine Foča u FBiH i Pale FBiH – koji je isfinansiran iz sredstava Budžeta Kantonalne uprave civilne zaštite BPK Goražde.

„ Kantonalna uprava civilne zaštite je maksimalno efikasno i ekonomično raspolagala finansijskim sredstvima koje je imala na raspolaganju, u skladu sa zakonskim propisima, te je u svrhu opremanja i nabavke opreme za strukture civilne zaštite na nivou kantona izdvojila 89.210,16 KM. Takođe, dala je na korištenje i upravljanje opremu vrijednu preko 150.000 KM. U izvještajnom periodu Uprava je uspostavila visok stepen saradnje, koordinacije i usaglašavanja pojedinih pitanja iz oblasti zaštite i spašavanja sa Federalnom upravom civilne zaštite, upravama civilne zaštite iz drugih kantona, Vladom Kantona, kantonalnim ministarstvima i drugim organima Kantona, Gradom Goražde, općinskim službama civilne zaštite i drugim općinskim organima, nevladinim organizacijama, elektronskim i printanim medijima, kao i sa privrednim društvima i drugim pravnim licima i društvenim organizacijama od posebnog značaja za sistem zaštite i spašavanja Kantona i općina“- riječi su direktora Kantonalne uprave za civilnu zaštitu Kenana Kalnića.

Na kraju press konferencije, izdvojen je i podatak da je Kantonalna uprava civilne zaštite Bosansko-podrinjskog kantona Goražde u 2021. godini po prvi put obilježila 1. mart – Dan civilne zaštite Federacije Bosne i Hercegovine i Međunarodni dan civilne zaštite kao šireg oblika zaštite i spašavanja stanovništva te materijalnih i kulturnih dobara i tom prilikom po prvi put, dodijelila priznanja pojedincima i kolektivima za naročito uspješan rad, djela i zasluge u oblasti zaštite i spašavanja.

Kako je najavljeno, svoj dan Kantonalna uprava civilne zaštite obilježit će i ove godine svečanom sjednicom i dodjelom priznanja najuspješnijim pojedincima i kolektivima.

Kontakt

121
038 228 729
038 240 652

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2022. BPK Goražde.