Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi

Nadležnosti Kantonalne uprave civilne zaštite:

  • Kantonalna uprava civilne zaštite vrši upravne i stručne poslove utvrđene zakonom i drugim propisima, koje se odnose na ostvarivanje nadležnosti Kantona u oblasti zaštite i spašavanja, zaštite od požara i vatrogastvo i poslove inspekcije civilne zaštite, inspekcije za zaštitu od požara i inspekcije za vatrogastvo, u skladu sa Zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća (u daljnjem tekstu: Zakon o zaštiti i spašavanju), Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu (u daljnjem tekstu: Zakon o zaštiti od požara) i propisima donesenim na osnovu tih Zakona.
  • Uprava vrši funkciju stručne službe Štaba civilne zaštite Bosansko-podrinjskog kantona Goražde (u daljnjem tekstu: Štab) i u toj funkciji obavlja stručne, administrativno-tehničke i druge poslove za potrebe Štaba.
  • Uprava u obavljanju poslova iz svoje nadležnosti obavlja poslove koji se dijele na poslove osnovne djelatnosti, dopunske poslove osnovne djelatnosti i poslove pomoćne djelatnosti.
  • Poslove osnovne djelatnosti obavljaju lica koja nisu državni službenici iz člana 21. Zakona o državnoj službi u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde i državni službenici iz člana 10. stav (1) Zakona o državnoj službi u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde, a dopunske poslove osnovne djelatnosti i poslove pomoćne djelatnosti obavljaju namještenici.

 

Kontakt

121
038 228 729
038 240 652

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.