Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
Unutrašnja struktura

 

Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Kantonalne uprave civilne zaštite utvrđuje se:

 • unutrašnja organizacija Uprave i to: organizacione jedinice i njihova nadležnost;
 • sistematizacija radnih mjesta (ukupan broj državnih službenika i namještenika za obavljanje poslova, naziv i raspored poslova po organizacionim jedinicama, opis poslova za svakog državnog službenika i namještenika sa potrebnim uslovima u pogledu stručne spreme i drugih uslova za rad na određenim poslovima);
 • rukovođenje Upravom i organizacionim jedinicama, ovlaštenja u rukovođenju i odgovornosti za obavljanje poslova;
 • stručni kolegij i radna tijela Uprave;
 • saradnja u vršenju poslova iz nadležnosti Uprave;
 • programiranje i planiranje rada;
 • način ostvarivanja prava i dužnosti iz radnih odnosa i disciplinska odgovornost državnih službenika i namještenika, broj pripravnika koji se primaju u radni odnos;
 • ostvarivanje transparentnosti rada Uprave i druga pitanja od značaja za unutrašnju organizaciju i rad Uprave.

Za obavljanje poslova i zadataka iz nadležnosti Uprave, formiraju se slijedeće unutrašnje organizacione jedinice:

 • Odsjek za mjere zaštite i spašavanja
 • Odsjek za zaštitu od požara i vatrogastv
 • Kantonalni operativni centar civilne zaštite
 • Odsjeka za opće, pravne i materijalne poslove

Unutrašnja organizaciona jedinica Kantonalni operativni centar civilne zaštite se izjednačava sa Odsjekom.

 

Kontakt

121
038 228 729
038 240 652

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.