Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
Nadležnosti KŠCZ

NADLEŽNOSTI KANTONALNOG ŠTABA CIVILNE ZAŠTITE

Kantonalni štab civilne zaštite je operativno-stručni organ Kantona koji je ovlašten za vršenje poslova koji su mu dati u nadležnost Zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine Federacije BiH“, br. 39/03, 22/06 i 43/10) (u daljem tekstu: Zakon), Zakonom o zaštiti od požara i vatrogastvu („Službene novine Federacije BiH“, broj 64/09), kao i drugim propisima koji regulišu ovu oblast.

U vršenju poslova iz svoje nadležnosti Kantonalni štab aktivira se radi rukovođenja akcijama zaštite i spašavanja,onda kada Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde (u daljem tekstu: Vlada Kantona) proglasi stanje prirodne i druge nesreće na području Kantona, proglasi nastanak prirodne i1i druge nesreće u Kantonu i stalno funkcioniše, dok Vlada Kantona proglasi prestanak stanja prirodne ili druge nesreće, a izuzetno može se aktivirati i u slučaju kada prijeti neposredna opasnost od nastanka prirodne ili druge nesreće u cilju preduzimanja mjera na sprečavanju nastanka te opasnosti ili nesreće ili ublažavanja njenog djelovanja i funkcionira, dok takva opasnost postoji, ili ako Vlada Kantona odluči da Kantonalni štab nastavi djelovati dok se ne otkloni opasnost, odnosno nesreća bez proglašavanja tog stanja.

U uslovima iz stava 2. ovog člana, Kantonalni štab ovlašten je da naređuje upotrebu i sredstva zaštite i spašavanja koje pripadaju Kantonu, odnosno snaga i sredstva organa uprave i upravnih organizacija Kantona, kao i snaga i sredstva zaštite i spašavanja grada/općina i njegovih/njenih službi za upravu, kao i pravnih lica sa područja Kantona koja nisu pogođena prirodnom ili drugom nesrećom i provođenje mjera zaštite i spašavanja koje mogu doprinijeti sprečavanju nastanka opasnosti ili nesreće ili ublažavanje njenog djelovanja, kao i mjere, postupke i zadatke koji su u funkciji spašavanja, zaštite i zbrinjavanja ljudi i materijalnih dobara ugroženih tom opasnošću, odnosno nesrećom.

U vršenju poslova iz svoje nadležnosti Kantonalni Štab u periodu kada ne postoje prirodne i1i druge nesreće svoje funkcije ostvaruje povremeno, prema potrebi i to onda:
1.kada zaprijeti neposredna opasnost za nastanak određene prirodne ili druge nesreće koja može ugroziti život i zdravlje ljudi i materijalna dobra na određenom području u cilju preduzimanja preventivnih mjera na sprečavanju ili ublažavanju posljedica te opasnosti ili nesreće
2.kadA razmatra stanje priprema, organizovanost, osposobljenost i opremljenost za zaštitu i spašavanje svih nosilaca zaštite i spašavanja na području Kantona i predlaže mjere za dogradnju sistema zaštite ispašavanja,
3.za vrijeme vježbi civilne zaštite i drugim vidovima obučavanja i osposobljavanja.obavlja i druge poslove utvrđene zakonima i drugim propisima.

Kantonalni Štab u ratu funkcioniše stalno odnosno dok nadležni organ ne donese odluku o ukidanju ratnog stanja.

Ako obim prirodne ili druge nesreće prevazilazi mogućnosti snaga i sredstava Kantona da efikasno izvrše spašavanje i zbrinjavanje ugroženih ljudi i materijalnih dobara, u tom slučaju, Kantonalni štab podnosi zahtjev Federalnom štabu za angažiranje snaga i sredstava zaštite i spašavanja Federacije BiH.

 

Rukovođenje akcijama

U rukovođenju akcijama zaštite i spašavanja Kantonalni štab vrši slijedeće poslove:

 • odlučuje o upotrebi snaga i sredstava civilne zaštite na zaštiti i spašavanju ugroženih i nastradalih ljudi i materijalnih dobara i te snage raspoređuje na ona područja koja su ugrožena;
 • nalaže provođenje odgovarajućih mjera zaštite i spašavanja i određuje snage i sredstva koje će provoditi te mjere;
 • usmjerava, koordinira i upravlja akcijama zaštite i spašavanja svih učesnika angažovanih na zaštiti i spašavanju na svom području;
 • tokom provođenja akcija zaštite i spašavanja dužan je provoditi odluke i naređenja Federalnog štaba civilne zaštite;
 • nalaže gradskim i opštinskim štabovima civilne zaštite, štabovima civilne zaštite pravnih lica u kojima su ti štabovi osnovani i službama zaštite i spašavanja koje osniva Vlada Kantona da učestvuju u preduzimanju mjera i aktivnosti na zaštiti i spašavanju na određenom području;
 • nalaže angažovanje snaga i sredstava civilne zaštite sa područja jedne opštine na ugroženo područje druge opštine na području Kantona;
 • u vršenju poslova iz svoje nadležnosti donosi odgovarajuće akte;
 • predlaže Vladi Kantona proglašenje stanja prirodne ili druge nesreće;
 • predlaže Vladi Kantona mjere za prevazilaženje stanja nastalih usljed prirodne ili druge nesreće;
 • rješava sva pitanja koja se tokom provođenja aktivnosti na zaštiti i spašavanju pojave u vezi angažovanja snaga i sredstava civilne zaštite i provođenju mjera zaštite i spašavanja i samozaštite građana;
 • sarađuje sa zdravstvenim ustanovama, organizacijom crvenog krsta i drugim humanitarnim organizacijama u cilju obezbjeđenja krvi i krvne plazme, te obaveznih rezervi neophodnih lijekova i sanitetskog materijala;
 • u slučaju opasnosti nalaže oslobađanje skloništa, odnosno javnih skloništa i stavljanje istih na raspolaganje za sklanjanje ljudi i materijalnih dobara; i
 • obavlja i druge poslove iz svoje nadležnosti

 

Dodatni poslovi

Pored poslova rukovođenja akcijama zaštite i spašavanja Kantonalni štab vrši i slijedeće poslove:

 • predlaže Vladi Kantona proglašenje stanja prirodne i druge nesreće,
 • predlaže Vladi Kantona mjere za prevladavanje stanja nastalih uslijed prirodnih ili druge nesreće,
 • razmatra materijale i informacije iz područja zaštite i spašavanja koje priprema Kantonalna uprava civilne zaštite, mjerodavna Kantonalna ministarstva i druga Kantonalna tijela uprave, u području zaštite i spašavanja,
 • podnosi Vladi Kantona godišnji izvještaj o radu,
 • donosi godišnji program aktivnosti na provođenju vlastitih priprema za uspješno vršenje operativne funkcije iz svoje nadležnosti (pripreme, obuka i osposobljavanje),
 • donosi odluku o visini i uslovima za naknadu članovima štaba za rad u štabu iz sredstava koja su osigurana za rad štaba civilne zaštite.
 • daje mišljenje na prijedlog Godišnjeg Plana korištenja sredstava posebne naknade za zaštitu i spašavanje,
 • daje mišljenje na prijedlog Procjene ugroženosti Kantona od prirodnih i drugih nesreća i
 • obavlja i druge poslove iz svoje nadležnosti.

Pružanje pomoći

Kantonalni Štab civilne zaštite odlučuje o pružanju pomoći štabovima civilne zaštite drugih kantona na osnovu zahtjeva Federalnog štaba civilne zaštite kada se ukaže potreba za tom pomoći i pruža pomoć gradskim/općinskim štabovima civilne zaštite na području Kantona u izvršavanju poslova iz njihove nadležnosti.

Kontakt

121
038 228 729
038 240 652

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.